Buddhism Utbredning

Categories: Buddhism

A paper on Buddhism written in a Scandanavian language.

Buddhas Liv For ca 2500 ar sedan regerade kung Suddhoana i norra Indien i Kapilavastu. Han var gift med prinsessan Maya. Under en lang period vantade folket pa en prins men Maya ville inte ha nagot samliv med kungen eller nagon annan. Men hon blev anda med barn, sa har gick det till: En natt dromde Maya att hon fordes till toppen av Silverberget, dar hon lades i en sang i ett gyllene hus.

Da uppenbarade sig en elefant med lotusblommor i snaben. Sa avlades Buddha. Efter exakt tio manader nar drottningen i en park kande att barnet var redo att komma till varlden, bojde ett trad vanligt ner en gren som drottningen kunde luta sig pa, medan hon staende fodde barnet. Innan barnet han falla till marken fangades det upp av fyra gudavasen som sade till drottningen. “Glad dig o drottning du har givit liv at en stor gestalt”. Sedan vande sig Buddha (Sidharta Gatuama) till de uppvaktade gudarna och till manniskorna och sade: “Jag ar varldens herre.

Get quality help now
Bella Hamilton
Bella Hamilton
checked Verified writer

Proficient in: Buddhism

star star star star 5 (234)

“ Very organized ,I enjoyed and Loved every bit of our professional interaction ”

avatar avatar avatar
+84 relevant experts are online
Hire writer

Detta ar min sista fodsel”. Detta hande nagon gang pa 500-talet f kr. Foraldrarna blev da mycket forbryllade och gick genast till en spaman for att fa en forklaring. Da sade spamannen till kungen och drottningen att barnet antingen skulle bli en varldsharskare eller en religionsstiftare. Fadern blev da mycket orolig och bestamde att Sidharta Gatuama skulle fa leva i lyx och i overflod, men han fick bara vistas innanfor portarna. Men allteftersom Sidharta Gatuama vaxte upp blev han allt mera nyfiken pa varlden utanfor dom stora portarna.

Get to Know The Price Estimate For Your Paper
Topic
Number of pages
Email Invalid email

By clicking “Check Writers’ Offers”, you agree to our terms of service and privacy policy. We’ll occasionally send you promo and account related email

"You must agree to out terms of services and privacy policy"
Write my paper

You won’t be charged yet!

Sa han borjade att aka ut pa hemliga akturer utan att nagon viste om det. Nar han var ute motte han pa fattigdom och sjukdom. Nar han sag dom doda brannas pa strandkanten forsvann all trygghet och gladje. Pa vagen hem motte han en vandrande asket med bara utslitna trasor och smuts pa kroppen, men asketen var fortfarande glad. Det var darfor att han hade funnit livets mening. Da bestamde sig Sidharta Gatuama att lamna bade hustru, barn och palats for att soka sanningen om livet. Men det gav inga svar. Det hjalpte inte heller be till gudarna eller att plaga sig. Tills slut gick det sa langt att han bara levde pa ett riskorn och en droppe vatten om dagen. Han satt och mediterade i flera dagar helt stilla, sa helt plotsligt forstod han hur det hela hangde ihop, han upplevde Nirvana, Da upphorde han att vara Sidharta Gatuama och forblev “Buddha”. Buddha stannade ett tag for att hamta sina krafter, men da blev han uppvaktad av den onde guden Mara. Med hot och smicker forsokte Mara att fa Buddha att ga in i Nirvana igen och lamna detta jordliv. Men Buddha kande karlek for manniskorna, sa han avstod fran lycka. I over 40 ar vandrade han i norra Indien med sina larjungar for att predika Laran. Alla manniskor fick da mojligheten att uppna Nirvana. Men pa vag tillbaka till sina hemtrakter avled han av alder och sjukdom. Innan han dog gick han dock in i Nirvana. Jorden borjade da att skaka av skalv och askan danade i himlen. Pa sjunde dodsdagen brande larjungarna hans kropp och fordelade dom heliga benen mellan sig. Buddhas Lara Strax efter Buddhas upplysning begav han sig till en stor park for att halla sin forsta predikan, om dom 4 sanningarna: Den forsta av dom adla sanningarna talar om att allt ar lidande. Buddha utryckte det sa har: “Fodelsen ar lidande, aldrande ar lidande, sjukdom ar lidande, bekymmer, smarta, oro, olycka och fortvivlan ar lidande; att inte fa vad man vill ha ar lidande.” Den andra adla sanningen talar om att lidandet beror pa var livstorst. Vi vill till varje pris leva och forlanga vara liv och hela tiden langtar vi efter gladje och njutning. Begaran efter makt och pengar driver oss in i lidandet. Det skapar en livstorst som inte gar att slacka. Den tredje adla sanningen att lidandet kan upphora. Genom att var och en tar ansvar for sitt eget liv och gor sig fri fran alla begar kan lidandet upphora. Men da maste manniskan ocksa kontrollera alla sina sinnen. Ingen far bli lockad av det skona som ogat ser eller den ljuvliga smak som tungan upplever. Livstorsten maste slackas. Den fjarde av dom adla sanningarna talar om vagen till lidandets upphorande. Lidandet upphor om man kan folja den attafaldiga vagen. Den attafaldiga vagen Inom buddhismen finns en attafaldiga vagen. Genom dessa atta regler sa Buddha att man kunde undkomma lidandet genom aterfodelse. Dessa atta regler ar: 1. Ratt kunskap. Att manniskan forstar de fyra heliga sanningarna. 2. Ratt sinnelag. Ingen manniska far drivas av begar, hat eller valdstankande. 3. Ratt tal. Varken lugn, fortal, skvaller eller kallprat far forekomma. 4. Ratt handlande. Att ta avstand fran dodande, stolder och ett ansvarslost liv i sus och dus 5. Ratt liv. Spadomskonst, forforelser bedragerier och ocker far inte forekomma. 6. Ratt stravan. Varje troende maste standigt vara uppmarksam pa vad som ar gott och ont och noga folja laran. 7. Ratt uppmarksamhet. Det betyder att manniskan skall vara uppmarksam och kunna beharska sina kanslor och begar. 8. Ratt koncentration eller meditation. Genom att ova sig pa meditation nar de troende fram till en kansla av frihet. Hela tillvaron betraktas lugn och jamnmord. Dom tva forsta reglerna anger forutsattningarna for att manniskan skall na sanningen. Dom tre foljande reglerna talar om vad livet skall innehalla. Dom tre sista reglerna visa hur manniskan genom kunskap och tankande ska na sanningarna. Varfor blir somliga buddhistmunkar ? , Hur lever dom ? Dom flesta blir det nog darfor att dom vill soka inre frid eller for att soka efter meningen med livet (uppna Nirvana). I klostren ar det inte tillatet att dricka alkohol eller att ha sena maltider. Det ar darfor att Buddha mycket starkt papekade att den som blir fet aterfods om och om igen. Det far inte haller forekomma nagon form av njutning t.ex. mjuka sangar, dans eller skadespel. En munk far dessutom bara aga tre kladnader i form av en vandringsstav, en rakkniv, en synal, en tiggarskal och en sil. En annan grej som skiljer deras livsstil med varan ar att dom maste leva i celibat. Buddhismens hogtider och ceremonier I alla buddistiska lander firar man Buddhas fodelse med en fest. Denna ager rum i april-maj. Festen kallas Wesak-festen. Da fardas pilgrimer till olika platser dar man sager sig ha olika reliker, t.ex. tander eller harstran fran Buddha. Dar samlas man och mediterar over laran. Buddhismens utbredning Buddhismen spreds inte med vald som kristendommen gjorde, dom skickade haller inte ut missionarer som dom kristna. Buddhism och kristendom ar lika varandra. Buddhism och kristendom har mycket gemensamt. Buddha hade t.ex. larjungar, det hade Jesus ocksa. Bada predikade som profeter. Bada var fredliga. Badas mammor hade inget samliv med nagon, anda hade fick dom barn. Bada var maskulina. Bada levde ett fattigt liv. Mitt intryck av Buddhismen Jag har alltid trott att buddhismen verkar vara lite mystisk och inte riktig samma sak som andra religioner som Islam och kristendomen m.m.. Det ar det som gor religionen sa intressant tycker jag. Jag markte efter hand som arbetet fortlopte att religionen inte var sa konstig som jag tidigare trott utan att den bara var lite speciell. Det roliga med buddhismen var att det skapats av en vanlig person som faktiskt inte var sa markvardig utan faktiskt ganska vardaglig. Jag gillar verkligen att det aldrig har funnits nagra religiosa motsattning som har lett till valdsaktioner inom den buddistiska tron

Cite this page

Buddhism Utbredning. (2020, Jun 01). Retrieved from http://studymoose.com/buddhism-4-new-essay

Buddhism Utbredning

👋 Hi! I’m your smart assistant Amy!

Don’t know where to start? Type your requirements and I’ll connect you to an academic expert within 3 minutes.

get help with your assignment