The king finds the egg Essay

Custom Student Mr. Teacher ENG 1001-04 4 April 2016

The king finds the egg

Barom-Mai was an old and ugly king who lived in a kingdom called Calinan in the Visayas hundreds of years ago. Although he was powerful, he was helpless when it came to winning the love of his young bride, Madayaw-Bayho (daughter of Tageb, king of the pirates).

Barom-Mai asked his advisers to help him win his bride’s love, and Matigam (the wisest of advisers) told him about Impit Purok, a hermit who lived in a cave in Mt. Apo.

They went to the hermit and he asked for three things: the egg of the black tabon bird, twelve ladles of fresh milk from a white carabao without blemish, and the nectar from the flower of the tree-of-make-believe. The egg will be used to soften the bride’s heart; the milk, to make her kind; and, the nectar, to make her see Barom-Mai as a young and handsome king.

The king finds the egg through the help of Pawikan, the king of the sea turtles. He luckily gets milk from a white carabao the following breakfast, thanks to his cook. Hangin-Bai, the nymph of the air, leads him to her sister, the wood nymph who had the magic flower in her hair. Barom-Mai gives the three things to Impit Purok, who asked him to prepare a big feast after Barom-Mai wins his queen back, and to invite Impit Purok as the king’s guest of honor.

Impit Purok mixes the three ingredients and instructs Barom-Mai to plant the mixture in the royal garden. The morning after it was planted, a tree grew. It had a sweet smell and tasted good. When Madayaw-Bayho was given the fruit, she fell in love with Barom-Mai.

The king throws a big feast but forgets to invite Impit Purok. In retaliation, Impit casts a curse upon the fruit: The sweet smell was
replaced with a foul odor while the smooth skin of the fruit was covered with thorns, which is how the durian smells and looks today.

SI AMOMONGO AT SI IPUT-IPUT

Visaya

(Ang Gorilya at ang Alitaptap)

Ang pabulang ito ay isa lamang sa kalipunan ng mga Bisaya na naglalarawan ng paglalaban sa pagitan ng maliliit na insekto at malalaking hayop.

“Huwag maliitin ang maliliit dahil may magagawa silang di magagawa ng malalaki”

Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito.

“Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?”

Sumagot si Iput-Iput. “Dahil natatakot ako sa mga lamok.”

“Ah, duwag ka pala,” ang pang-uuyam ni Amomongo.

“Hindi ako duwag!” , ang nagagalit na sagot ni Iput-Iput.

“Kung hindi ka duwag, e bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?”, ang pang-aasar ni Amomongo.

“Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikita ko sila kaagad at nang sa gayo’y maipagtanggol ko ang aking sarili.”, ang tugon ni Iput-Iput.

Tumawa nang malakas si Amomongo. Kinabukasan, maaga utong gumising at
ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dalang ilaw si Iput-Iput ay dahil duwag ito. Kaagad na kumalat sa buong bayan ang balita.

Nang mabalitaan ito ni Iput-Iput, nagalit siya. Dali-dali siyang lumipad patungo sa bahay ni Amomongo. Gabi noon at natutulog na ang gorilya, ngunit itinapat niya ang kanyang ilaw sa mukha nito hanggang sa ito ay magising.

“Hoy, gorilya, bakit ipinamamalita mong duwag ako? Upang mapatunayan ko sa’yong hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa sa plasa sa susunod na Linggo ng hapon.”

Pupunga-pungas na nagtanong ang gorilya. “Mayroon ka bang mga kasama?”

“Wala!”, ang sigaw ni Iput-Iput. “Pupunta akong mag-isa.”

Nangiti si Amomongo sa tinuran ni Iput-Iput. Dili’t isang maliit na insekto ang humahamon sa kanya ng away.

Nagpatuloy ang alitaptap. “Hihintayin kita sa plasa sa susunod na Linggo sa ganap na ikaanim ng hapon!”

“Magsama ka ng mga kakampi mo dahil magsasama ako ng libu-libong gorilya na mas malalaki pa sa akin.” Sinabi ito ni Amomongo upang takutin ang alitaptap, na sa pakiwari niya ay nasisiraan ng ulo.

Ngunit sumagot si Iput-Iput: “Hindi ko kailangan ng kakampi. Darating akong mag-isa! Paalam!”

Dumating ang araw ng Linggo. Bago pa mag-ikaanim ng hapon ay nagtipon na ang mga dambuhalang gorilya sa plasa ngunit nadatnan na nila ang alitaptap na naghihintay sa kanila.

“Maya- maya, tumunog ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal. Iminungkahi ni Iput-Iput sa mga gorilya ma magdasal muna sila. Pagkatapos magdasal, agad sinabi ni Iput-Iput na nakahanda na siya. Inutusan
ni Amomongo ang kanyang mga kasama na humanay. Pumuwesto siya sa una bilang pagpapakilalang siya ang pinuno ng mga ito.

Dagling lumipad si Iput-Iput sa ilong ni Amomongo at inilawan niya ito. Hinampas ng kasunod na gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakaalis kaya ang tinamaan ng gorilya ay ang ilong ni Amomongo na halos ikamatay nito. Dumapo si Iput-Iput sa ilong ng pangalawang gorilya. Hinampas ng pangatlong gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakalipad, kaya ang nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa na ikinamatay nito. Muli, inilawan ni Iput-Iput ang ilong ng pangatlong gorilya. Hinampas ng ikaapat na gorilya si Iput-Iput na kaagad na kalipad.

Muli, namatay ang pangatlong gorilya dahil sa lakas ng pagkakahampas ng ikaapat na unggoy sa ilong nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang si Amomongo na lamang ang natirang buhay na gorilya na halos hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Iput-Iput na patawarin na siya, at huwag patayin. Pinatawad naman siya ni Iput-Iput, ngunit simula ng hapong iyon, nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa mga alitaptap

Free The king finds the egg Essay Sample

A

  • Subject:

  • University/College: University of California

  • Type of paper: Thesis/Dissertation Chapter

  • Date: 4 April 2016

  • Words:

  • Pages:

Let us write you a custom essay sample on The king finds the egg

for only $16.38 $13.9/page

your testimonials