Film 27 - Albert Einstein Documentary | Einstein's theory of relativity ( E=mc² )

Categories: Albert Einstein
E equals m c-squared
rudimentary education
podstawowe wykształcenie
But in time, the pupil would surpass the master
vehemently opposed
Might we have a word in private?
ballot paper
karta do głosowania
fastidious
drobiazgowy, pedantyczny
verdigris
patyna
minutiae
drobne szczegóły
conjecture
przypuszczenie, domysł
to be a matter of conjecture
pozostawać w sferze domysłów, przypuszczeń
Bohemian
Czech, Czeszka
celerity
fml szybkość
celeritas
c
educated guess
dullard
cymbał
I’m enchanted to make your acquaintance
fml bardzo mi miło pana/panią poznać
the accident can be ascribed to human error
przyczyny tego wypadku można upatrywać w błędzie popełnionym przez człowieka
dissertation
praca magisterska
achieves world renown and becomes a household name
untenable [standpoint, argument]
nie do obrony
nuclear fission
rozszczepienie jądra atomu

Cite this page

Film 27 - Albert Einstein Documentary | Einstein's theory of relativity ( E=mc² ). (2018, Jan 24). Retrieved from http://studymoose.com/film-27-albert-einstein-documentary-einsteins-theory-of-relativity-essay

Film 27 - Albert Einstein Documentary | Einstein's theory of relativity ( E=mc² )

👋 Hi! I’m your smart assistant Amy!

Don’t know where to start? Type your requirements and I’ll connect you to an academic expert within 3 minutes.

get help with your assignment