We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

Film 27 - Albert Einstein Documentary | Einstein's theory of relativity ( E=mc² )

Categories

Essay, Pages 1 (117 words)

viewsViews

viewsViews

Essay, Pages 1 (117 words)

E equals m c-squared
rudimentary education
podstawowe wykształcenie
But in time, the pupil would surpass the master
vehemently opposed
Might we have a word in private?
ballot paper
karta do głosowania
fastidious
drobiazgowy, pedantyczny
verdigris
patyna
minutiae
drobne szczegóły
conjecture
przypuszczenie, domysł
to be a matter of conjecture
pozostawać w sferze domysłów, przypuszczeń
Bohemian
Czech, Czeszka
celerity
fml szybkość
celeritas
c
educated guess
dullard
cymbał
I’m enchanted to make your acquaintance
fml bardzo mi miło pana/panią poznać
the accident can be ascribed to human error
przyczyny tego wypadku można upatrywać w błędzie popełnionym przez człowieka
dissertation
praca magisterska
achieves world renown and becomes a household name
untenable [standpoint, argument]
nie do obrony
nuclear fission
rozszczepienie jądra atomu

Cite this essay

Film 27 – Albert Einstein Documentary | Einstein’s theory of relativity ( E=mc² ). (2018, Jan 24). Retrieved from https://studymoose.com/film-27-albert-einstein-documentary-einsteins-theory-of-relativity-essay

Stay safe, stay original

It’s fast
It’s safe
It’s FREE
check your essay for plagiarism

Not Finding What You Need?

Search for essay samples now

image

Your Answer is very helpful for Us
Thank you a lot!