sample
Haven't found the Essay You Want?
For Only $12.90/page

Cesar Montano Essay Topics & Paper Examples

Bangko Sentral ng Pilipinas

Isa sa mga paratang ng mga mananakop na Espanyol sa mga katutubong Pilipino noon ay ang pagiging tamad. Dahil dito, isinulat ni Dr. Jose Rizal ang isang aklat na may pamagat na La Indolencia de los Filipinos para sagutin ang paratang na ito. Inamin ni Rizal na maaaring may suliranin nga ng pagiging tamad sa mga Pilipino. Gayunman, idiniin niya na ito ay sanhi ng ilang mga kadahilanan. Ayon kay Rizal, ito ay epekto ng klima at kawalan ng kaayusang panlipunan sa Pilipinas. Ipinagtanggol ng pambansang bayani ang mga Pilipino sa pagsasabing hindi likas na tamad ang kanyang mga kalahi sapagkat bago pa dumating ang mga Espanyol, nakikibahagi na ang mga Pilipino sa mga gawaing pangkabuhayan tulad ng agrikultura at…