sample
Haven't found the Essay You Want?
For Only $12.90/page

Capital market Essay Topics & Paper Examples

Contrastive Linguistics

The Language of the Stock Exchange – A Contrastive Analysis of the Lexis V clanku je podana analiza jezika borze s stalisca slovensko-angleske protistave. Izrazje (samostalniske zveze) obeh jezikov smo protistavili tako v strukturnem kot v semanticnem smislu, pri cemer se je razkrilo vec protistavnih znacilnosti, med drugim razlicni nacini ubeseditve istega pojma, terminoloske praznine in lazni prijatelji, slovensko borzno terminologijo pa zaznamujejo tudi angleske tujke. The article analyzes the language of the stock exchange from a Slovene-English contrastive viewpoint. The specialized lexis of the two languages was juxtaposed as to the structural and semantic differences of their respective terms and expressions (nominal phrases), revealing such contrastive phenomena as different conceptualizations, terminological gaps and false friends, while the Slovene stock…